Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Działając zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwane dalej RODO) informuje się, że:

 

Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzanych w ramach czynności wykonywanych w szkole jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku zwana dalej Administratorem, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
Kontakt z Inspektorem danych osobowych u Administratora:  tel. 817517619, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
·       - niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły, wynikających z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

·       - niezbędnym do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

·       - niezbędnym do zapewnienia opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

·       - określonym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych oraz mogą być podmioty, które na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzają dane osobowe administrowane przez Administratora;
5.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wypełniania zadań nałożonych na Administratora przez właściwe przepisy oraz w okresie niezbędnym do archiwizowania dokumentacji wynikającym z właściwych przepisów prawa.

6.     Uczniowie i ich rodzice/ opiekunowie prawni maja prawo do:  

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
7.     Podanie danych jest niezbędne do realizacji nałożonych zarówno na Administratora, jak i na rodziców / opiekunów prawnych określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków.

8.     Na podstawie udostępnionych prze rodziców / opiekunów prawnych danych osobowych mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, lecz nie będzie dochodziło do profilowania.

Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: sp7.swidnik.pl i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów
Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica / prawnego opiekuna.
W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego w celu:
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie SP7;
ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników SP7;
wyjaśniania sytuacji spornych;
ustalania sprawców zachowań nagannych w SP7 (niszczenie mienia, kradzieże, itp.);
zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
12.  Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są przetwarzane.

 

RODO Klauzula informacyjna