Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Rekrutacja do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim na rok szkolny 2020-2021

 

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21

 

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w szkole pozostaną jeszcze wolne miejsca, po przyjęciu dzieci z obwodu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku informuje, że Rada Miasta Świdnik podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji oddziału przedszkolengo w SP7 z dniem 31.08.2020r. 

Treść uchwały

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21

W okresie od 3 lutego do 17 lutego 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/21. Zgłoszenia dotyczą dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego poza granicami kraju lub w formie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego poza granicami kraju;
- zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.