Organizacja kursu w RUN-ie …

Jak i kto?

C Z Ę Ś Ć   II

Nasza szkoła zgłosiła swoją gotowość udziału w programie RUN w roku 2010 (I edycja). Utworzyliśmy dwie grupy nauczycieli (Pomocnych Przyjaciół - PP), której liderki uczestniczyły w dwuletnim kursie internetowym – „Strategie RUN”.


Kurs składa się z siedmiu modułów. Sześć z nich poświęcone jest poszczególnym strategiom oceniania kształtującego, a ostatni siódmy moduł ma na celu podsumowanie programu RUN. W każdym module lider otrzymuje materiał dydaktyczny dotyczący danej strategii i zestaw technik pomagających wdrażać daną strategię w klasie.. Kursowi internetowemu towarzyszą spotkania grupy PP.

 

Zadaniem lidera grupy jest przekazanie wiadomości z kursu uczestnikom spotkania i napisanie sprawozdania na platformie kursu. Sprawozdania w kursie pisze tylko lider, zaś pozostali nauczyciele pomagają mu poprzez przygotowanie materiałów zawierających ich własne refleksje.

 

Grupa PP po zapoznaniu się ze strategią proponowaną w danym module  i technikami do niej pasującymi, rozdziela pomiędzy członków grupy techniki do wypróbowania. Techniki pasują do jednej strategii albo do kilku z nich, są też takie, które pomagają wdrożyć każdą z pięciu strategii. Ważne, aby nauczyciele wypróbowali różne techniki, gdyż w ten sposób mogą podzielić się doświadczeniami z ich wprowadzania.

 

W ramach kursu nauczyciele obserwują wzajemnie swoje lekcje (OK-obserwacje).
W pierwszym roku programu grupa realizuje strategie I-III, w kolejnym po raz drugi strategię III oraz strategie IV i V.


W drugiej edycji (czyli obecnie 2011-2013) współpracują dwie grupy nauczycieli realizując udoskonaloną wersję programu
.

Zawsze warto robić więcej, głębiej, lepiej. A zmiany można wprowadzać chwila po chwili, lekcja po lekcji, dzień po dniu …

Informacje: Materiały CEO

[EN]