Wewnątrzszkolny Regulamin Naboru do klasy IV z innowacją pedagogiczną w SP 7 w Świdniku

 

Regulamin określa tryb postępowania rekrutacyjnego oraz warunki i sposób przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Prawo ubiegania się o przyjęcie do klasy IV z innowacją pedagogiczną mają w pierwszej kolejności uczniowie klas III Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku, którzy w roku szkolnym 2016/17 przystąpili do testu diagnozującego, w którym uzyskali min. 80%.

Kandydatów przyjmuje się według ilości uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego kandydata takiej samej ilości punktów z testu kompetencji na drugim etapie rekrutacji decydują kryteria pomocnicze takie jak:

  • ocena z języka angielskiego na pierwsze półrocze klasy 3;
  • ocena z zachowania;
  • predyspozycje językowe (łatwość przyswajania języka obcego zbadana na teście diagnozującym).

Test będzie przeprowadzony w zakresie podstawy programowej realizowanej w klasach 1-3 podczas zajęć języka angielskiego (diagnoza umiejętności uczniów po klasie 3).

 

W celu przeprowadzenia naboru Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku powołuje w terminie do 12.05.2017 r. Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

Niniejszy regulamin został przygotowany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 marca 2017.

Lista uczniów przyjętych do klasy z innowacją podana zostanie do publicznej wiadomości na szkolnych stronach internetowych oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń do dnia 26.06.2017r.

Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rekrutacji rozstrzyga Dyrektor Szkoły w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych do klasy z innowacją na pisemny wniosek rodziców.

załączniki