"Uczymy się aktywnie i nowocześnie"

 

Informator dla Rodziców

uczniów planujących podjęcie nauki w klasie IV

z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego

w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku.

 

Tytuł innowacji

,,Uczymy się aktywnie i nowocześnie”

Co oznacza klasa z innowacją?

Uczniowie uczęszczający do takiej klasy, oprócz obowiązkowych trzech godzin, będą mieli dodatkową godzinę języka angielskiego w tygodniu, co przez trzy lata daje około 100 dodatkowych godzin nauki języka, ponieważ innowacja będzie realizowana w klasie IV, V i VI. Na bazie klas z innowacją pedagogiczną będzie utworzona w klasie VII klasa dwujęzyczna.

Nabór

Innowacja ta została opracowana z myślą o uczniach, którzy na etapie nauki języka angielskiego do klasy III wykazali się uzdolnieniami językowymi i dobrze opanowali poznane sprawności, struktury i słownictwo. Potwierdzeniem tych umiejętności jest zdanie wewnętrznego testu kompetencji z języka angielskiego, przeprowadzonego pod koniec klasy III.

Założenia innowacji

Program innowacji zakłada, że nauka języka angielskiego nie będzie kojarzyć się uczniom z obowiązkiem  siedzenia w szkolnej ławce i długą listą słów do zapamiętania. 

Przeciwnie – atrakcyjna forma zajęć przyczyni się do znaczącego pogłębienia znajomości języka angielskiego oraz zmotywowania uczniów do samodzielnej nauki poprzez ukazanie wszechobecności języka angielskiego we współczesnym świecie.

Na lekcjach będzie:

 • kreatywnie ( tworzenie gazetek, udział w projektach);
 • technologicznie ( wykorzystanie tablicy multimedialnej, tabletów, okularów VR, aplikacji językowych oraz platformy e-learningowej);
 • zaskakująco ( lekcje poza salą lekcyjną, metoda ,,odwróconej” lekcji, nietypowe techniki i formy pracy);
 • zabawnie ( odgrywanie scenek, gry dydaktyczne).

Cele innowacji

 • promowanie języka angielskiego wśród dzieci;
 • podnoszenie motywacji do nauki języka obcego;
 • rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów językiem angielskim;
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka;
 • doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, stosowania słownictwa        i gramatyki w praktyce, pisania i mówienia);
 • rozwijanie zainteresowania uczniów krajami anglojęzycznymi;
 • poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe;
 • wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego oraz nawyku systematycznej pracy;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w nauce;
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w zespole;

Jaki uczeń będzie idealnym kandydatem do klasy z innowacją?

Drogi Rodzicu, jeśli Twoje dziecko chętnie uczy się języka angielskiego, osiąga dobre wyniki w nauce, z zaangażowaniem podejmuje różne wyzwania edukacyjne, jest ambitne, systematyczne i nie obawia się dodatkowych obowiązków, to klasa z innowacją będzie dla niego idealnym miejscem.

Zapraszamy do współpracy!!!